תקנון אתר ותנאי טיסה בטייסת

תקנון אתר ותנאי טיסה בטייסת

כללי

פלייט טי אל וי בע"מ (להלן: "החברה") הינם הבעלים והמפעילה של הטייסת- מרכז לטיסה בסימולטורים של מטוסי F-16 ו F-35 אשר ממוקם בסינמה סיטי, גלילות, בקומת VIP (להלן: "הטייסת").

השימוש באתר זה של הטייסת (להלן: “האתר“) מותנה בהסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת של כל אדם (להלן: “המשתמש“) לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "התקנון"). כל שינוי, תוספת, תיקון ו/או שדרוג של האתר כפופים לתקנון זה. בכניסתו של המשתמש לאתר ו/או בגלישה בו הוא מצהיר באופן בלתי חוזר כי הוא מודע לאמור בתקנון זה ומסכים לכל הוראותיו.

השימוש שלכם בכל מידע ו/או חומרים המצויים באתר הוא באחריותכם הבלעדית בלבד, ואין הטייסת אחראית כלפי המשתמש בגין השימוש שלו באתר זה. המשתמש מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

התוכן שמופיע באתר נועד רק לשימוש כללי ולקבלת מידע כללי. האתר ולרבות התוכן רכוש הטייסת ותקנון זה כפופים לשינויים ועדכונים שעשויים להיערך על-ידי הטייסת מעת לעת ללא הודעה מראש. עדכון התקנון יתבצע באמצעות העלאת התקנון המעודכן לאתר.  המשך הגלישה ו/או השימוש באתר משמעה הסכמה לתקנון המעודכן.

המשתמש מודע לכך שאין על הטייסת חובה להעניק לו שרותי תמיכה בקשר עם הגלישה באתר .

הטייסת שומרת לעצמה הזכות לעשות שימוש ללא הגבלה בכל פידבק שניתן על-ידי גולשים באתר, ככל וניתן.

חלקים מהתקנון ו/או תוכן האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

על תקנון זה והשימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל.

בעלות על האתר והתכנים ושמירה על זכויות יוצרים

אתר האינטרנט של הטייסת מכיל חומרים, סמלים, אייקונים וסימנים מסחריים אשר בבעלות הטייסת או שהיא המורשית לעשות בהם שימוש. האמור כולל, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את העיצוב, התכנון, התכנים והגרפיקה של האתר (להלן: "רכוש הטייסת"). לטייסת זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים ו/או כפי שיופיעו באתר. השימוש ברכוש הטייסת ו/או בכל חלק ממנו, בין שימוש פרטי, בין מסחרי ובין אחר, לרבות העתקתו, צילומו ו/או הצגתו אסורים בהחלט.

כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר ושאינם מהווים את רכוש הטייסת מוצגים באתר ככאלו.

הטייסת שומרת על כל זכויותיה ועל הסעדים המוקנים לה על-פי תקנון זה ועל-פי כל דין בכל מקרה של שימוש לא-מורשה ו/או שלא כדין באתר ו/או ברכוש הטייסת.

האתר עשוי מעת לעת לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "קישורים לאתרים אחרים"). הקישורים הללו מוצגים לנוחיותכם בלבד כדי לספק מידע נוסף. קיומו של הקישורים כאמור אינו מעיד על בדיקת הטייסת ו/או הסכמתה ו/או אישורה את המופיע בו. הטייסת אינה אחראית בכל צורה ואופן לתוכן שמופיע בקישורים לאתרים אחרים . בכל כניסה לקישור לאתר אחר, תנאי אותו אתר ולרבות הוראות הפרטיות של אותו אתר יחולו, והשימוש בהם הינו על אחריות המשתמש.

כל המידע המפורט באתר מוצג כפי שהוא והטייסת אינה אחראית בכל צורה ו/או אופן להתאמת המידע לצורכי המשתמש וכן ליכולתו ו/או אי יכולתו לעשות שימוש במידע ו/או בחומרים המפורטים באתר.

הגבלות על השימוש באתר

חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש, פרטי, מסחרי או אחר ברכוש הטייסת, לא להעתיקו, להעבירו, לשדרו ו/או לסחור בו; אסור לבצע שינויים, להעתיק את הקוד, לבצע reverse engineering של כל חלק באתר; אין לגלוש באתר ו/או לעשות בו שימוש לצורך בנייה או הקמה או תפעול של אתר דומה או מתחרה.

הטייסת תהיה רשאית, בין היתר, ובכל עת לחסום או להפסיק לאלתר גישת גולש ו/או משתמש באתר אם לדעת הטייסת הוא הפר ו/או צפוי להפר את הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

הגבלת אחריות

האתר מוצע "כמות שהוא היכן שהוא" והטייסת, החברה, מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם אינם מציגים כל מצג או תנאי מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, ולרבות מצגים בדבר התאמתו של האתר לצורך מסוים, או היותו חף מטעויות או באגים. הטייסת אינה מתחייבת כי האתר יעמוד בדרישות הגולשים, יהיה זמין בכל רגע נתון ו/או שהשימוש בו יהיה ללא הפרעות או נקי מווירוסים. 

בכפוף לכל דין, הטייסת, החברה, מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים למשתמשים או לכל צד שלישי, בכין כל נזק עקיף או תוצאתי, ולבות אובדן הכנסות ואובדן מידע, הנובעים מהגישה אל ו/או שימוש ו/או חוסר היכולת לגשת ו/או לעשות שימוש באתר.

תקנון הטייסת

מי יכול לטוס בטייסת

הרשאים לטוס בטייסת הינם כמפורט להלן:

כל מי שחפץ לטוס בסימולטור ונמצא בטווח הגילאים 12-99 (מכיתה ו׳).

בחתימת המתאמן על תקנון זה הוא מאשר כי בריאותו תקינה וכי השתתפותו בפעילות בטייסת, ובכלל זה השימוש בסימולטור טיסה, הינם על אחריותו הבלעדית, והוא מוותר ומשחרר בזאת את הטייסת, באופן מלא ובלתי הפיך, מכל טענה ו/או דרישה בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה שתגרם לו ו/או למי מטעמו, ככל שתגרם,  בגין ההשתתפות בפעילות בטייסת.

הכניסה לטייסת היא למתאמנים בלבד, לא תתאפשר המתנה במתחם.

מועד הגעה לטיסה

שעת ההגעה שנקבעה היא שעת תחילת תדריך הטיסה בטייסת. עליכם להגיע 10 ד’ לפני תחילת התדריך. ההגעה המוקדמת נועדה להשלים את הרישום, קבלת הציוד לטיסה והמתנה למדריך/ה הטיסה. כדי לטוס בסימולטור, הלקוחות אחראים להגיע במועד, להשלים כנדרש את ההליכים המקדמיים האמורים. לוחות-הזמנים שלנו אינם מאפשרים לשלב מאחרים מחדש.

ביצוע ההזמנה בכרטיס אשראי

תנאי לרכישת טיסה בסימולטור בטייסת באמצעות כרטיס אשראי הינו כי הרוכש יהיה מעל גיל 18.

הרוכש יבצע את ההזמנה באתר מטעם 'הטייסת' באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי.
פרטי האשראי ופרטי המשלם יוזנו למערכת לשם חיוב כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה.
קבלת אישור חברת האשראי הינה תנאי מוקדם לביצוע העסקה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעת שגיאה שתוצג במערכת ההזמנות. להשלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד ההזמנות בטייסת לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

עם תום הזנת פרטי הרכישה והאשראי ואישור תשלום מחברת האשראי, תשלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית על אישור קליטת ההזמנה. על הרוכש להביא עמו ולהציג בדלפק הקבלה בעת ההגעה לטייסת את אישור ההזמנה או את מספרה.

למען הסר ספק, העסקה תכנס לתוקפה אך ורק בעת קבלת אישור סופי בכתב הנושא את לוגו הטייסת . היה ולא קיבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני בדבר אישור קליטת ההזמנה, עליו ליצור קשר טלפוני עם משרדי הטייסת ולברר את הסיבה לכך, ולהסדיר את כל הדרוש לצורך קבלת האישור כאמור טרם הגעתו לטייסת.

תנאי תשלום

אמצעי התשלום עבור רכישת שירותים באמצעות האתר או טלפונית יהיה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי איתן הטייסת עובדת.

המחירים המפורסמים באתר (הן בעברית והן באנגלית) הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.

הטייסת רשאית בכל עת לשנות את המחירים המפורסמים באתר והמשתמש באתר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד הטייסת בגין ובקשר לכך. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במשרדי הטייסת המחיר במשרדי הטייסת הוא הקובע.

חפצים אישיים

הטייסת אינה אחראית לאובדן או נזק או גניבה של כל פריט בשטחי המתחם. אנו ממליצים להשאיר את פריטי הערך שלכם בביתכם או בהשגחת אדם שאתם סומכים עליו.

מדיניות שינויים, ביטולים והחזר כספי

ביטול הזמנות טיסה

 • ניתן לבטל מועד של הזמנות ביקור בטייסת, שבוצעו דרך האתר או טלפונית, ללא חיוב כספי, עד שני ימי עסקים לפני המועד אליו הוזמן הביקור בטייסת.
 • ביטול הזמנות לאחר שני ימי עסקים ועד יום עסקים אחד לפני מועד ההזמנה יחויב במחצית עלות ההזמנה.
 • ביטול לאחר מועדים אלו, לא יקנה זיכוי כספי כלשהו והמזמין יחויב במלוא התשלום.
 • לצורך ביטול ביקור יש להתקשר למוקד שירות לקוחות במספר – 074-7403333 שלוחה 1 או לשלוח הודעת ביטול בכתב לכתובת מייל [email protected] ולקבל אישור כתוב לביטול הרכישה.

שינוי הזמנות טיסה

 • ניתן לשנות מועד טיסה עד 24 שעות ממועד הפעילות.
 • הטייסת אינה מתחייבת להיעתר לבקשת המשתמש לשנות את מועד הגעתו לסימולטור וזאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף ללוחות הזמנים והמגבלות של הטייסת ויכול להיות כרוך בתשלום הוצאות מנהליות.
 • שינוי לאחר מכן לא יקנה זיכוי כספי כלשהו והמזמין יחויב במלוא התשלום.
 • לצורך שינוי הביקור יש להתקשר למוקד שירות לקוחות במספר – 074-7403333 שלוחה 1 או לשלוח הודעת ביטול בכתב לכתובת מייל [email protected] ולקבל אישור כתוב לביטול הרכישה.

ביטול שוברי מתנה

 • לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר
 • ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.
 • לצורך ביטול, יש לפנות לשירות הלקוחות של 'הטייסת'
 • רק הלקוח המשלם את השובר יכול לבטל את רכישת השובר.
 • דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב הסכום ששולם על ידי הרוכש בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.
  לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 1200 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 60 ₪.

החזר כספי לרכישות שנערכו באמצעות כרטיס אשראי ייערך באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שחויב בגין הרכישה.

החזר כספי לרכישות שנערכו במזומן יבוצע במזומן או בצ'ק תוך 7 ימי עסקים.

הטייסת אינה מתחייבת להיעתר לבקשת המשתמש לשנות את מועד הגעתו לסימולטור וזאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף ללוחות הזמנים והמגבלות של הטייסת ויכול להיות כרוך בתשלום הוצאות מנהליות

עבודות תחזוקה לא-צפויות

אנו משקיעים את מירב המאמצים כדי להבטיח שכל ההזמנות יכובדו. עם זאת, הטייסת מתבססת על סימולטורים שייתכן שמדי פעם יחייבו עבודות תחזוקה לא-צפויות. אם הטייסת תבטל הזמנה ביוזמתה, כספכם יוחזר או שיתואם מועד חדש לטיסה בטייסת, בהתבסס על העדפות הלקוח ובהתאם לתנאים ולמגבלות של הטייסת.

כוח עליון

ביטול ו/או שינוי בתוכנית בכל פרק זמן אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון או מנסיבות שאינן תלויות בטייסת או שלא ניתן היה לצפותם מראש – לרבות פגעי מזג אוויר, מגפות, נזקי טבע, פעילויות מלחמתיות, שריפות, השבתה כללית ו/או סגר של המשק/ענף הפעילות של הטייסת, תקלות טכניות וכדומה,  'הטייסת' תתאם מועד חדש בהתבסס על העדפות הלקוח ובמסגרת התנאים, ההגבלות והמחירים המקוריים של הטייסת.

נגישות

למידע על נגישות האתר והטייסת, ראה הצהרת הנגישות

אני מאשר/ת בזאת כי קראתי בעיון את תקנון הטייסת והבנתי את תוכנו. אני מודע ומסכים כי השימוש שלי באיזה ממתקני הטייסת, ובכלל זה בסימולטור טיסה ו/או בכל חלק בו מותנה בכך שאקפיד על ביצוע הוראות תקנון זה ובכך שאבצע את הנחיות צוות הסימולטור במלואן.

*****

מדיניות הפרטיות של האתר

מטרת מדיניות הפרטי

החברה מכבדת את פרטיותך ואת פרטיות משתמשי האתר.. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, לתאר את סוגי המידע שנמסרים לה על-ידי לקוחותיה ו/או שנאספים על ידה במסגרת שימוש הלקוחות באתר ו/או , וכיצד היא משתמשת בסוגי המידע כאמור.

מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה, לפיכך, הנך מתבקש/ת לקרוא את מדיניות הפרטיות בקפידה רבה.

השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי (כהגדרתם להלן) שהתקבל ו/או נאסף אצלה והסכמה להעברת המידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לצדדים שלישיים. אם אינך מסכימ/ה עם האופן שבו החברה מגנה על פרטיות המידע שלך, נבקשך לא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו.

האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו מיועדים לגילאי 12-99. אין להעביר מידע לחברה לגבי קטינ/ה שגילו/ה קטן מ-18 שנים, מבלי לקבל את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה. כמו כן, אין לבצע כל פעולה משפטית באתר, לרבות הזמנת ביקורים/ מוצרים באתר, ע”י קטינ/ה מתחת לגיל 18 מבלי לקבל קודם לכן את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה לביצוע פעולה כאמור.

סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה. “מידע אישי” הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהוי של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, ודרכי התקשרות כדוגמת כתובת מגורים/ כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת ההרשמה ו/או השימוש בשירותים באמצעות האתר ו/או הטלפון)

בניגוד למידע האישי, “מידע סטטיסטי” הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. המידע הסטטיסטי הנאסף עשוי להכיל מידע על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים בהם ביקרת, המוצרים שבהם צפית ו/או הזמנת, פרסומות עליהן הקלקת, מיקומו הגיאוגרפי של המחשב שממנו התחברת לאתר, כתובת ה-IP ששימשה אותך לצורך החיבור לאתר וכד’. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

מסירת מידע ואיסוף המידע

הגלישה באתר אינה כרוכה ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. ואולם, לצורך רישום למועדון הלקוחות באתר ו/או לצורך הזמנת השירותים המוצעים באתר, ובכלל זה הזמנת טיסה בסימולטור הטייסת, תתבקש/י למסור מידע אישי. במידה ותחליט/י למסור המידע האישי כאמור, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת/ה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. המידע

האישי שמסרת ו/או שתמסור/י לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום למועדון הלקוחות באתר ו/או בעת הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או הטלפון, למעט פרטי כרטיס אשראי ככל שיימסר בהזמנה טלפונית, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה (להלן: “מאגר המידע”). בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, החברה והאתר לא יוכלו לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, לרבות ליצור עמך קשר לצורך אספקתם. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאתר, תוכל/י לעדכן את הנתונים. כאשר את/ה מוסר מידע אישי של צד שלישי, את/ה מצהיר/ה כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לאיגוד, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

שימוש במידע

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים השונים באתר, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים ו/או המוצרים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באתר, לרבות להעדפותיהם, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך., ו/או, במידה ונתת את הסכמתך לכך ע”י סימון V בתיבה המיועדת לכך, לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, בין מטעם החברה ובין מטעם צדדים שלישיים (“דברי פרסומת”). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאתר בכתובת [email protected]

מסירת מידע לצד שלישי

מידע אישי –החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

א. אם החברה ביקשה את רשותך, ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך, כמו למשל אישור לשליחת דבר פרסומת לגבי צדדים שלישיים, אישור לשליחת המוצרים שהזמנת לכתובת מגוריך באמצעות חברת שליחויות וכד'.

ב. אם מסירת המידע האישי הינה לעובדים המוסמכים של החברה ו/או לשלוחים מטעמה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים ותפעול האתר;

ג. אם מסירת המידע האישי היא לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

ד. אם יתקבל פסק דין, החלטה או צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

ה. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;

ו. אם תבצע באתר ו/או באמצעותו פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי התקנון.

ז. אם החברה תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב לעמוד בכללי מדיניות פרטיות זו;

מידע סטטיסטי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור, לצורך שיפור השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

היכן נשמר המידע

המידע האישי שנמסר על ידך ו/או שנאסף על-ידי החברה נשמר במאגר המידע של החברה, המאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע האישי בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

שימוש בעוגיות (Cookies)

החברה עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף מידע סטטיסטי, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של הגולשים, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

החברה נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק Cookies Policy (facebook.com)

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out"):

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ הגדרות המודעות (google.com).

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ Cookies Policy (facebook.com).

זכור/י, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את/ה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה/י כן, רק אם את/ה משוכנע/ת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אתרים של צדדים שלישיים ופרסומות באתר

בתוך האתר ייתכן ותמצא/י קישורים לאתרים אחרים שאינם מהווים חלק מהאתר (“אתרי צדדים שלישיים”). אתרים אילו הינם אתרים עצמאיים והחברה אינה נוטלת כל אחריות או חבות בקשר עם אתרים אלה ולתכנים והשירותים המצויים בהם. השימוש באתרי צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אתרי צדדים שלישיים לפני השימוש בהם.

אבטחת מידע

החברה מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע האישי, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע האישי.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול/ה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, את/ה מודע/ת ומסכימ/ה למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לחברה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהי/ה זכאי/ת לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכימ/ה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

התניית שיפוט

השימוש שלכם באתר האינטרנט של הטייסת ובכל פעילות של הטייסת, וכל מחלוקת שמקורה בשימוש ו/או בהשתתפות באיזה מהם כפופים לחוקים של מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר יהיה נתון לביהמ”ש בתל אביב – יפו לו הסמכות העניינית לדון בעניין כאמור.

פניות אלינו

לקבלת מענה על כל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו או בכל מקרה בו אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל – [email protected]

X
דילוג לתוכן