Loading...
»תקנון
תקנון 2019-01-02T10:46:09+02:00

תקנון אתר ותנאי טיסה בטייסת

תקנון שימוש באתר והזמנות – כללי

פלייט טי אל וי מפעילה את הטייסת- מרכז לטיסה בסימולטורים של מטוסי 16- F אשר ממוקם בסינמה סיטי, גלילות, בקומת VIP.

השימוש באתר זה של הטייסת (להלן: “האתר“) מותנה בהסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת של כל אדם (להלן: “המשתמש“) לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. בכניסתו של המשתמש לאתר הוא מצהיר באופן בלתי חוזר כי הוא מודע לאמור בתקנון זה ומסכים לכל הוראותיו, גם אם מסיבותיו לא קרא ו/או הבין את הוראות התקנון ו/או מי מהן.

השימוש שלכם בכל מידע או חומרים המפורטים באתר אינטרנט זה הוא באחריותכם הבלעדית בלבד, ואין הטייסת אחראים ו/או נושאים באחריות משפטית ו/או אחרת כלפי המשתמש באתר זה. המשתמש מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

התוכן שמופיע באתר אינטרנט זה נועד רק לשימוש כללי ולקבלת מידע כללי. התוכן כפוף לשינויים שעשויים להיערך מעת לעת ללא הודעה מראש. אין אנו ו/או מי מטעמנו לרבות צדדים שלישיים, אחראים בשום צורה ואופן למידע והחומרים המופיעים בו לרבות הופעתם, שלמותם ו/או התאמתם המלאה.

חלקים מהתקנון ו/או האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

בעלות על המידע ושמירה על זכויות יוצרים

אתר האינטרנט של הטייסת מכיל חומרים, סמלים, אייקונים אשר בבעלות הטייסת או הנם המורשים להחזיק בהם. החומר האמור כולל, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את העיצוב, התכנון, התכנים והגרפיקה של האתר. העתקת הסימנים המסחריים ו/או החומר המפורט באתר אסורה בהחלט.

כל הסימנים המסחריים שהועתקו לאתר האינטרנט הזה ושאינם הרכוש של הטייסת מוצגים באתר האינטרנט ככאלו.

שימוש לא-מורשה באתר האינטרנט עלול להוביל לתביעות נזיקין ו/או לכל הסעדים ו/או התרופות המוקנים לטייסת עפ”י כל דין.

אתר האינטרנט עשוי מעת לעת לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הקישורים הללו מוצגים לנוחיותכם בלבד כדי לספק מידע נוסף. קיומו של הקישור אינו מעיד על בדיקתנו ו/או הסכמתנו ו/או אישורנו את המופיע בו. איננו אחראים בכל צורה ואופן לתוכן שמופיע בקישורי האינטרנט שמופיעים באתר האינטרנט הזה.

כל המידע המפורט באתר מוצג כפי שהוא והטייסת אינה אחראית בכל צורה ו/או אופן להתאמת המידע לצורכי המשתמש וכן ליכולתו ו/או אי יכולתו לעשות שימוש במידע ו/או בחומרים המפורטים באתר.

הנהלת האתר תהיה רשאית, בין היתר, ובכל עת ומכל סיבה שהיא לחסום או להפסיק לאלתר גישת גולש לשירות אם יפר את הוראות התקנון.

מי יכול לטוס בטייסת

הרשאים לטוס בטייסת הינם כמפורט להלן:

כל מי שחפץ לטוס בסימולטור ונמצא בטווח הגילאים 12-99 (מכיתה ו׳).

הכניסה לטייסת היא למתאמנים בלבד.

הזמנת מקום מראש

שעת ההגעה שנקבעה היא  שעת תחילת תדריך הטיסה בטייסת. עליכם להגיע 15 ד’ לפני תחילת התדריך. ההגעה המוקדמת נועדה להשלים את הרישום, קבלת הציוד לטיסה והמתנה למדריך/ה הטיסה. כדי לטוס בסימולטור, הלקוחות אחראים להגיע במועד, להשלים כנדרש את ההליכים המקדמיים האמורים. לוחות-הזמנים שלנו אינם מאפשרים לשלב מאחרים מחדש.

ניתן לבטל או לשנות את ההרשמה עד 48 שעות משעת הטיסה המתוכננת. הזמנות שבוטלו יחודשו רק במסגרת התנאים, ההגבלות והמחירים המקוריים. הטייסת אינה מתחייבת להיעתר לבקשת המשתמש לשנות את מועד הגעתו לסימולטור וזאת והכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף ללוחות הזמנים והמגבלות של הטייסת ויכול להיות כרוך בתשלום הוצאות מנהליות.

הטייסת אינה אחראית ביקורים שפוספסו בשל נסיבות כדוגמת בעיות בתחבורה, תנאי מזג אוויר או כל סיבה אחרת שאינה באחריותה של הטייסת, כמו-גם להוצאות שקשורות להזמנות שנערכות מראש (כגון הכנת פאצ'ים אישיים, כיבוד וכו…).

ביצוע ההזמנה

תנאי לרכישת טיסה בסימולטור בטייסת באמצעות כרטיס אשראי הינו כי הרוכש יהיה מעל גיל 18 שנה.

הרוכש יבצע את ההזמנה באתר מטעם הטייסת באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי. פרטי האשראי ופרטי המשלם יוזנו למערכת לשם חיוב כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה. קבלת אישור חברת האשראי הינה תנאי מוקדם לביצוע העסקה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה באמצעות הודעת שגיאה שתוצג במערכת ההזמנות. להשלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד ההזמנות בטייסת לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

עם תום הזנת פרטי הרכישה והאשראי ואישור תשלום מחברת האשראי, תשלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית על אישור קליטת ההזמנה. על הרוכש להביא עמו ולהציג בדלפק הקבלה בעת ההגעה לטייסת את אישור ההזמנה או את מספרה.

למען הסר ספק, העסקה תכנס לתוקפה אך ורק בעת קבלת אישור סופי בכתב הנושא את לוגו של הטייסת . היה ולא קיבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני בדבר אישור קליטת ההזמנה, עליו חלה האחריות ליצור קשר טלפוני עם משרדי הטייסת ולברר את הסיבה לכך, ולהסדיר את כל הדרוש לצורך קבלת האישור כאמור.

תנאי תשלום

אמצעי התשלום עבור רכישת שירותים באמצעות האתר או טלפונית יהיה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי איתן הטייסת עובדת.

המחירים המפורסמים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.

הטייסת רשאית בכל עת לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר והמשתמש באתר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד הטייסת בגין ובקשר לכך. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במשרדי הטייסת המחיר במשרדי הטייסת הוא הקובע.

חפצים אישיים

הטייסת אינה אחראית לאובדן או לגניבה של כל פריט בשטחי המתחם. אנו ממליצים להשאיר את פריטי הערך שלכם בביתכם או בהשגחת אדם שאתם סומכים עליו.

ביטולים והחזר כספי

ניתן לבטל הזמנות ביקור בטייסת, שבוצעו דרך האתר או טלפונית, ללא חיוב כספי, עד שני ימי עסקים לפני המועד אליו הוזמן הביקור בטייסת.
ביטול הזמנות לאחר שני ימי עסקים ועד יום עסקים אחד לפני מועד ההזמנה יחויב במחצית עלות ההזמנה.
ביטול לאחר מועדים אלו, לא יקנה זיכוי כספי כלשהו.
בנוסף, לצורך ביטול רכישת ביקור יש לשלוח הודעת ביטול בכתב לכתובת מייל info@pilots.co.il ולקבל אישור כתוב לביטול הרכישה.
לא יינתן החזר כספי עבור שובר מתנה (כרטיס טיסה במתנה) שנרכשו דרך האתר, טלפונית או במשרדי הטייסת.
החזר כספי לרכישות שנערכו באמצעות כרטיס אשראי ייערך באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שחויב בגין הרכישה.
החזר כספי לרכישות שנערכו במזומן יבוצע במזומן או בצ'ק תוך 7 ימי עסקים.

עבודות תחזוקה לא-צפויות

אנו משקיעים את מירב המאמצים כדי להבטיח שכל ההזמנות יכובדו. עם זאת, הטייסת מתבססת על סימולטורים שייתכן שמדי פעם יחייבו עבודות תחזוקה לא-צפויות. אם הטייסת תבטל הזמנה ביוזמתה, כספכם יוחזר או שיתואם מועד חדש לטיסה בטייסת, בהתבסס על העדפות הלקוח ובהתאם לתנאים ולמגבלות של הטייסת.

ביטולים/ שינויים  מצד הטייסת

ביטול ו/או שינוי בתוכנית בכל פרק זמן אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון – לרבות פגעי מזג אוויר, פעילויות מלחמתיות, שריפות, תקלות טכניות או כל פעולה של כוח עליון שלא ניתן לחזות מראש,  'הטייסת' תתאם מועד חדש בהתבסס על העדפות הלקוח ובמסגרת התנאים, ההגבלות והמחירים המקוריים של ה'טייסת'.

המידע המבוקש מהמשתמש

במטרה לעבד את ההזמנה שלכם, אנו מבקשים מידע אישי, לרבות מספר ת.ז., שמכם המלא, כתובת החיוב, הכתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי או כל מידע אחר שנוגע לתשלום. במטרה להשתתף בפעילות, תתבקשו לספק מידע מזהה כדוגמת תעודת זהות או דרכון. ייתכן שגם נבקש מידע על-אודות האופן שבו הגעתם לאתר האינטרנט שלנו, לרבות פרסומות או קישורים שנעזרתם בהם ומערכות המחשבים והשרתים שנעשה בהם שימוש כדי להגיע לאתר האינטרנט.

הטייסת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל טעות מכל מין וסוג אשר שנעשתה ע”י המשתמש בעת הקלדת הפרטים השונים לאתר, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הטייסת בגין ובקשר לאמור לעיל.

מדיניות הפרטיות של האתר

מטרת מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במירב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת המדיניות הפרטית הנה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה מלקוחות האתר או הנאסף על ידה כחלק ממתן השירותים ו/או המוצרים.

מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה, לפיכך, הנך מתבקש/ת לקרוא את מדיניות הפרטיות בקפידה רבה.

השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי (כהגדרתם להלן) התקבל ונאסף אצלה והסכמה להעברת המידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לצדדים שלישיים. אם אינך מסכימ/ה עם האופן שבו החברה מתנהלת, נבקשך לא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו.

האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו מיועדים לגילאי 12-99. אין להעביר מידע לחברה לגבי קטינ/ה שגילו/ה קטן מ-18 שנים, מבלי לקבל את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה. כמו כן, אין לבצע כל פעולה משפטית באתר, לרבות הזמנת ביקורים/ מוצרים באתר, ע”י קטינ/ה מתחת לגיל 18 מבלי לקבל קודם לכן את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה לביצוע פעולה כאמור.

סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה. “מידע אישי” הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהוי של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/ כתובת למשלוח דואר, כתובת אלקטרונית, תאריך לידה, מין, גיל וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר ו/או הטלפון (בעת הזמנת מוצרים טלפונית המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת).

בניגוד למידע האישי, “מידע סטטיסטי” הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. המידע הסטטיסטי הנאסף עשוי להכיל מידע על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים בהם ביקרת, המוצרים שבהם צפית ו/או הזמנת, פרסומות עליהן הקלקת, מיקומו הגיאוגרפי של המחשב שממנו התחברת לאתר, כתובת ה-IP ששימשה אותך לצורך החיבור לאתר וכד’. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום למועדון הלקוחות באתר ו/או בעת הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או הטלפון, למעט מספר כרטיס אשראי ככל שיימסר בהזמנה טלפונית, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  (להלן: “מאגר המידע”). בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, החברה והאתר לא יוכלו לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, לרבות ליצור עמך קשר לצורך אספקתם. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאתר, תוכל/י לעדכן את הנתונים.

שימוש במידע

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים השונים באתר, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים ו/או המוצרים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באתר, לרבות להעדפותיך, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך, ו/או , במידה ונתת את הסכמתך לכך ע”י סימון V בתיבה המיועדת לכך, לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, בין מטעם החברה ובין מטעם צדדים שלישיים (“דברי פרסומת”). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאתר בכתובת  info@pilots.co.il

מסירת מידע לצד שלישי

מידע אישי –החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

אם החברה ביקשה את רשותך, ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך, כמו למשל אישור לשליחת דבר פרסומת לגבי צדדים שלישיים, אישור לשליחת המוצרים שהזמנת לכתובת מגוריך באמצעות חברת שליחויות וכד'

אם מסירת המידע האישי הינה לעובדים המוסמכים של החברה ו/או לשלוחים מטעמה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים ותפעול האתר;

אם מסירת המידע האישי היא לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

אם יתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;

אם תבצע באתר ו/או באמצעותו פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי התקנון.

אם החברה תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי מדיניות פרטיות זו;

מידע סטטיסטי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אתרים של צדדים שלישיים ופרסומות באתר

בתוך האתר ייתכן ותמצא/י קישורים לאתרים אחרים שאינם מהווים חלק מהאתר (“אתרי צדדים שלישיים”). אתרים אילו הינם אתרים עצמאיים והחברה אינה נוטלת כל אחריות או חבות לאתרים אלה ולתכנים והשירותים המצויים בהם. השימוש באתרי צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אתרי צדדים שלישיים לפני השימוש בהם.

אתם רשאים למחוק את רישומכם מהדיוור השיווקי של הטייסת בכל עת.

לקבלת מענה על כל שאלה, צרו קשר באמצעות מייל לכתובת : info@pilots.co.il

התניית שיפוט

השימוש שלכם באתר האינטרנט של הטייסת וכל מחלוקת שמקורה בשימוש בו כפופים לחוקים של מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר יהיה נתון לביהמ”ש בתל אביב – יפו.